Privacyverklaring

1. Waar gaat het over

Zorgcombinatie Crossroads is een samenwerking tussen specialistische organisaties in de regio’s West Brabant West, Hart van Brabant en West Brabant Oost. Per regio wisselt onze samenstelling en werken we samen met strategische partners. Deze partijen vormen gezamenlijk Crossroads. Hier kun je terecht voor hulp en ondersteuning bij complexe problemen in het gezin. Gezamenlijk leiden deze partijen cliënten toe naar zorg bij één van de partijen

Deze privacyverklaring is van toepassing in de volgende situaties:

 • Jij of jouw kind was vóór 1 januari 2023 cliënt bij Amarant, GGz Breburg, Sterk Huis en/of De Viersprong. Per 1 januari 2023 valt het dossier onder het samenwerkingsverband Crossroads.
 • Je bent na 1 januari 2023 aangemeld bij Crossroads.

2 Rechten en plichten: Privacyverklaring

Crossroads kan niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Hierbij houden we ons aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo zorgen we ervoor dat we zorgvuldig en professioneel om gaan met je persoonsgegevens. Om dit te waarborgen, is er een functionaris gegevensbescherming (FG). Deze ziet erop toe dat Crossroads volgens de privacywetgeving handelt. Als je vragen hebt over hoe Crossroads omgaat met je gegevens, of je voelt je niet prettig omtrent het gebruik van jouw gegevens door Crossroads, neem dan gerust contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via mailadres FG@sterkhuis.nl.

In deze privacyverklaring lichten we toe wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt, welke persoonsgegevens we vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we de gegevens verstrekken. Het gaat dan om de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, de naasten van cliënten, verwijzers, medewerkers en bezoekers van Crossroads.

3 Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt bedoeld met “verwerken”?

3.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou vertellen, of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Het gaat om gegevens die iets zeggen over jou als persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, adres en contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer. Ook het burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en het IP-adres van jouw computer zijn persoonsgegevens.

Verder kent de wet nog de categorie bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over jou die extra vertrouwelijk zijn. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over jouw gezondheid, ras, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging en politieke voorkeur.

3.2 Verwerken

Verwerken is een begrip uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerken is ongeveer alles wat gedaan kan worden met persoonsgegevens, van verzamelen tot raadplegen en vernietigen.

Crossroads is voor de toeleiding naar zorg de partij die het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. Crossroads is daarmee verwerkingsverantwoordelijke. Van het moment dat de cliënt wordt aangemeld bij Crossroads tot het moment dat een zorgaanbod wordt gedaan en geaccepteerd.

Crossroads kan andere partijen inhuren die persoonsgegevens verwerken in de rol van verwerker. Deze partijen mogen alleen persoonsgegevens verwerken voor de taken waarvoor Crossroads deze partijen inhuurt.

4 Wat zijn jouw rechten?

4.1 Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Crossroads vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Crossroads. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

4.2 Recht op rectificatie

Kloppen de gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Crossroads.

4.3 Recht op overdracht

Mocht je de gegevens nodig hebben die bij Crossroads opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Crossroads op jouw verzoek je gegevens over te dragen aan de andere partij.

4.4 Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Crossroads vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens uit alle systemen en databases. Niet alles kunnen we wissen: voor bepaalde gegevens zijn we gebonden aan wettelijk verplichte bewaartermijnen of is er een gerechtvaardigd belang om ze te bewaren.

4.5 Recht op beperking van de verwerking

Wil je niet dat Crossroads jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen of tijdelijk beperken van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

De beperking mag niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen van Crossroads. Als Crossroads om die reden je verzoek niet kan inwilligen zullen wij jou hierover informeren.

Je kunt alleen gebruikmaken van jouw rechten als het jouw eigen dossier of het dossier van jouw kind betreft. Voor het inzien van het dossier door/van een jeugdige gelden de volgende wettelijke regels:

 • Ben je jonger dan 12 jaar? Dan kan je in principe niet je eigen dossier inkijken. Alleen jouw wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens jou doen.
 • Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Zowel jij als de wettelijk vertegenwoordiger kunnen het dossier inzien. Jouw wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van jou nodig.
 • Ben 16 jaar of ouder? Dan heb jij alleen recht op inzage. Wil jouw wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan is jouw toestemming nodig.

Staan er gegevens over derden in jouw dossier, dan mogen wij die gegevens niet beschikbaar stellen en worden ze uit het dossier verwijderd.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten op inzage, rectificatie, beperken van de verwerking, intrekken van toestemming en je bent nog in zorg, bespreek het dan met jouw hulpverlener.

Als je niet meer in zorg bent bij Crossroads kun je gebruikmaken van deze rechten door een verzoek hiervoor te sturen naar clientsecretariaat@sterkhuis.nl. Crossroads dient dan wel jouw identiteit vast te stellen. In het uiterste geval dient dit gebeuren door toezending van een veilige kopie ID-bewijs.

5 Waarvoor gebruikt Crossroads persoonsgegevens?

Crossroads verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Persoonsgegevens worden verwerkt voor het behalen van de onderstaande doelen. Deze persoonsgegevens kunnen door Crossroads verder verwerkt worden voor doeleinden die met het doel van het verzamelen verenigbaar zijn.

5.1 Professionele zorg bieden bij problemen

Hieronder vallen:

 • een intake verzorgen;
 • individuele behandelingen aanbieden;
 • groepsbehandelingen aanbieden;
 • afspraken maken of wijzigen;
 • met jou in contact komen en vragen beantwoorden.

Het doel van deze taken is behandeling en werken aan problemen die met jouw persoonlijke situatie te maken hebben. Crossroads voert deze taken uit in opdracht van jou als de partij waarmee Crossroads een behandelovereenkomst heeft.

5.2 Wettelijke reclasseringstaken

Hieronder vallen:

 • onderzoek doen en voorlichting en advies geven over personen die worden verdacht van of zijn veroordeeld voor een strafbaar feit;
 • toezicht houden, al dan niet met elektronische hulpmiddelen;
 • voorbereiden, begeleiden en toezicht houden op de uitvoering van de taakstraf;
 • een gedragsinterventie aanbieden en uitvoeren;
 • indicatiestellingsadvies opstellen en toeleiden naar zorg;
 • overige taken die bij wet aan de partijen van Crossroads worden toegewezen.

De organisaties voor reclassering in Nederland hebben voor de uitvoering van de wettelijke reclasseringstaken een gezamenlijk cliëntregistratiesysteem (IRIS). Hiervoor hebben deze reclasseringsorganisaties een Overeenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. Deze gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid ziet ook toe op het cliëntportaal, de doorgifte van cliëntgegevens aan de partners in de strafrechtketen, risicotaxaties en statistisch, beleids- of wetenschappelijk onderzoek.

5.3 Het uitvoeren van kwaliteitstoetsen

Om de kwaliteit van de werkzaamheden van Crossroads te verbeteren, delen de professionals van Crossroads geregeld hun kennis en werkwijzen met collega-professionals. Hierbij worden er incidenteel casussen en dossiers besproken. Binnen het behandelteam (inclusief vervanging en zaakwaarnemer) mogen persoonsgegevens worden gedeeld. Voor delen buiten het behandelteam, gebeurt dit alleen met gegevens die niet tot de persoon herleidbaar zijn of we vragen jouw toestemming.

Daarnaast bouwt Crossroads rapportages op voor interne analyse en verbetering van de dienstverlening. Deze rapportages bevatten alleen gegevens die niet tot de persoon herleidbaar zijn. Kwaliteitstoetsen worden uitgevoerd op basis van de grondslag (dat is de wettelijke basis) ‘gerechtvaardigd belang’ en als dat nodig is ‘expliciete toestemming’. Crossroads voert kwaliteitstoetsen uit om te voldoen aan haar zorgplicht en om de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening hoog te houden.

5.4 Telefoon en beeldbellen

Crossroads kan voor de intake of behandeling gebruik maken van telefoon of beeldbellen als het door omstandigheden niet mogelijk is om een afspraak op locatie te maken. Voor beeldbellen gebruiken we Microsoft Teams. De privacyvoorwaarden van Microsoft Teams vind je op de site van Microsoft.
WhatsApp gebruiken we alleen voor organisatorische mededelingen.

5.5 Contactformulier

Als je via het contactformulier op de website contact zoekt of via een informatieformulier extra informatie aanvraagt, dan verwerkt Crossroads jouw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Het doel hiervan is om contact met je te zoeken of jouw vraag te kunnen beantwoorden. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor een goede afhandeling van jouw verzoek.

5.6 Een eventuele klacht behandelen

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over iets dat plaatsvindt binnen de werkzaamheden van Crossroads. Dan kun je een klacht indienen. Bij de behandeling van jouw klacht gebruikt Crossroads – voor zover noodzakelijk – jouw persoonsgegevens om deze klacht te behandelen.

6 Welke persoonsgegevens verzamelt Crossroads?

Wanneer je je aanmeldt bij Crossroads of je wordt aangemeld bij Crossroads, dan wordt er een dossier opgemaakt. Hierin worden (als ze nodig zijn) de volgende gegevens vastgelegd:

 • identiteits- en contactgegevens (naam, geslacht, geboortegegevens, adresgegevens en overige contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer);
 • de identiteitsgegevens van je kind(eren);
 • contactgegevens van je familieleden en/of pleegouder(s);
 • de zorgverzekeraar waar jeuw basisverzekering hebt afgesloten;
 • uw hulpvraag;
 • het Burgerservicenummer (BSN);
 • gegevens over een behandeling en/of training (gezondheidsgegevens);
 • plannen van aanpak;
 • begeleidingsovereenkomsten;

Crossroads is verplicht de identiteit van cliënten te controleren. Dit doen wij door jouw identiteitsbewijs te controleren. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Daarnaast gebruikt Crossroads voor jou als cliënt jouw BSN als unieke code. In de correspondentie tussen medewerkers van Crossroads wordt deze code gebruikt om persoonsverwisseling te voorkomen en om te verzekeren dat de juiste personen de juiste informatie ontvangen.

Crossroads verzamelt deze gegevens om zo goed mogelijk te kunnen adviseren over de juiste behandeling, om de juiste acties te laten uitvoeren en om een dossier op te bouwen dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Crossroads heeft een strikt autorisatiemodel als het gaat om de toegang tot persoonsgegevens die binnen het cliëntvolgsysteem zijn opgeslagen. Dit betekent dat deze gegevens alleen kunnen worden ingezien door medewerkers van Crossroads die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak. Daarnaast hebben bepaalde ICT-medewerkers toegang tot gegevens voor het uitvoeren van hun taken. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Van medewerkers worden persoonsgegevens met de volgende doelen verwerkt:

 • het opstellen en voorbereiden van de arbeidsovereenkomst.
 • je salaris en andere vergoedingen te betalen
 • je rooster- en urenverantwoording te maken
 • je opleidingen en certificaten bij te houden
 • deze persoonsgegevens moeten we ook doorgeven aan o.m. de Belastingdienst, pensioenverzekeraar en UWV

6.1 Het burgerservicenummer

Het Burgerservicenummer (BSN) wordt bij het aanmelden gevraagd om te kunnen controleren of je een geldige basisverzekering hebt. Om persoonsverwisseling te voorkomen, is Crossroads bij wet verplicht om jouw BSN te gebruiken in de communicatie met andere zorginstellingen, zoals de huisarts en met instanties zoals verzekeraars, laboratoria en apotheken.

6.2 Uw gebruik van de Crossroads-website

Als je gebruik maakt van de website van Crossroads, dan slaat Crossroads gegevens van jou op.

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat.
Via de instellingen van de internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Daarnaast worden via Google Analytics 4 algemene bezoekgegevens bijgehouden. Google Analytics 4 logt of bewaart geen individuele IP-adressen. IP-adressen worden wel gebruikt om een plaatsnaam, continent, land, regio en subcontinent te koppelen aan een gebruiker. Google Analytics 4 verzamelt alle data van apparaten in de EU (op basis van het IP-adres) via Europese domeinen en servers waarna de data pas wordt gedeeld met andere servers voor het verwerken ervan. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

6.3 Grondslagen voor de rechtmatigheid van de verwerking

Een grondslag is de wettelijke reden waarom we gegevens mogen verwerken. Jouw persoonsgegevens worden door Crossroads verwerkt om ervoor te zorgen dat Crossroads haar taken goed kan uitvoeren. Afhankelijk van de concrete situatie, gelden voor de afzonderlijke doeleinden verschillende regels. Voor Crossroads geldt als rechtvaardiging voor de verwerking van cliëntgegevens en de persoonsgegevens van personen die betrokken zijn bij de reclasseringswerkzaamheden ten behoeve van cliënten, één van de volgende grondslagen uit de AVG:

 • voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Crossroads is onderworpen;
 • vervulling van een publiekrechtelijke taak van Crossroads;
 • uitvoering van een overeenkomst met de cliënt;
 • toestemming van de cliënt of andere personen die betrokken zijn bij de werkzaamheden ten behoeve van een cliënt;
 • de bescherming van een vitaal belang van de cliënt of bescherming van de vitale belangen van andere natuurlijke personen.

Op grond van de AVG en de UAVG is Crossroads bevoegd strafrechtelijke en bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, te verwerken.

7 Van wie ontvangt Crossroads persoonsgegevens?

Crossroads ontvangt gegevens voornamelijk van jou. Er worden geen gegevens verzameld uit openbare bronnen. Als je cliënt bent, is het mogelijk dat Crossroads gegevens over jou ontvangt van een van onderstaande partijen:

7.1 Een verwijzer

Een verwijzer, zoals jouw huisarts, gemeentelijke toegang kan jou aanmelden bij Crossroads. Voor de verwijzer jou aanmeldt, heeft deze jouw toestemming nodig. Een verwijzing kun je ook krijgen van een bedrijfsarts, een arts uit het ziekenhuis of een andere ggz-instelling of een gecertificeerde instelling.
De gemeentelijke toegang coördineert de ondersteuning voor kwetsbare mensen. Dit is een samenwerking van gemeenten en organisaties in de regio. Zij verstrekken jouw gegevens aan ons zodat we een goed zorgaanbod kunnen doen.
Een gecertificeerde instelling houdt zich bezig met jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een gecertificeerde instelling voldoet aan kwaliteitseisen van de overheid.

7.2 Partijen waar Crossroads mee samenwerkt

Crossroads werkt samen met andere partijen, waaronder ggz-instellingen, zorg- en veiligheidshuizen, reclasseringsinstellingen en justitiële en overheidsorganisaties. Het is mogelijk dat Crossroads gegevens ontvangt van en verstrekt aan deze partijen. Crossroads doet dit in lijn met de privacy wet- en regelgeving.

8 Met welke partijen deelt Crossroads persoonsgegevens?

Bij de activiteiten van Crossroads kunnen verschillende partijen betrokken zijn. Dit zijn bijvoorbeeld andere behandelaars met wie Crossroads samenwerkt bij de dienstverlening en externe partijen die vanwege wettelijke verplichtingen geïnformeerd moeten worden. Deze partijen zien alleen jouw persoonsgegevens als zij die nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak en wanneer dit wettelijk toegestaan is. Crossroads deelt nooit informatie met andere partijen zonder jouw toestemming, tenzij er een wettelijke grondslag of gerechtelijke uitspraak is.

8.1 De behandelende partner

Crossroads zal jou een zorg- en dienstverleningsovereenkomst (ZDO) aanbieden die wordt ingevuld door één van de deelnemende partners. Als je akkoord gaat met het aanbod zullen jouw gegevens gedeeld worden met deze partij.

8.2 Gezinsvoogd

De Jeugdwet (Artikel 7.3.11) geeft de gezinsvoogd een recht op informatie. Dit betekent dat hulpverleners met zwijgplicht, indien gevraagd en zonder toestemming van de betrokkenen, een gezinsvoogd informatie moeten verstrekken (spreekplicht).

8.3 Een GGZ-instelling of huisarts

Meestal verwijst een huisarts je door naar Crossroads. Maar het komt ook voor dat een andere arts dit doet, bijvoorbeeld een behandelaar uit een andere ggz-instelling. Crossroads informeert jouw huisarts of andere verwijzer over het advies voor een behandeltraject en informeert deze ook aan het eind van jouw behandeling. Voor zover dit medische gegevens betreffen, doen wij dit niet zonder jouw toestemming.

8.4 Overheidsinstanties

Crossroads kan persoonsgegevens aan overheidsinstanties verstrekken wanneer dit een wettelijke plicht is of wanneer er sprake is van een vitaal belang.

8.5 Andere partijen, als je daar toestemming voor geeft of als zij daar een wettelijk recht op hebben.

Contactpersonen, zoals naasten of bewindvoerders mogen informatie over de behandeling opvragen wanneer jij daar expliciete toestemming voor hebt gegeven. Als jij dat wilt, kan Crossroads in specifieke gevallen informatie uitwisselen met andere partijen. Bijvoorbeeld jouw werkgever of een arts die voor jou een second opinion doet of een advocaat. Dit gebeurt alleen als jij daar om vraagt, met jouw expliciete toestemming. Voor het uitwisselen van informatie met andere partijen kun je contact opnemen met jouw vaste contactpersoon van Crossroads.

8.6 Overige partijen waarmee Crossroads samenwerkt

Om ervoor te zorgen dat Crossroads zo effectief en efficiënt mogelijk te werk gaat, zijn sommige diensten uitbesteed aan andere bedrijven. Hierbij kun je denken aan datacentra, archiefbeheerders, bedrijven die software aanbieden, zoals het elektronisch patiëntendossier, het cliëntenportaal en ROM-vragenlijsten en webdesigners. Deze externe partijen zijn met zorg geselecteerd. Crossroads eist van hen dat zij net zo zorgvuldig met privacygevoelige gegevens omgaan als Crossroads zelf.

Daarnaast kan Crossroads informatie delen met derde partijen in het kader van wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek. Uitgangspunt hiervoor is in principe jouw toestemming, ófwel dat persoonsgegevens niet op enige wijze – direct of indirect – herleidbaar zijn tot individuen. Bij wijze van uitzondering is het mogelijk, als dat in alle redelijkheid niet meer mogelijk of gevraagd kan worden, om zonder toestemming in kader van het Algemeen Volksgezondheidsbelang gegevens te gebruiken, op voorwaarde dat de persoonsgegevens niet direct, maar hooguit indirect herleidbaar zijn naar een individu.

Crossroads houdt een overzicht bij van de partijen met wie we gegevens over je uitwisselen in het Register Gegevensverwerking. Op verzoek kan een afschrift daarvan worden toegezonden voor zo ver de verwerking betrekking heeft op jouw gegevens. Dit verzoek kun je sturen naar FG@sterkhuis.nl.

9 Zo zorgt Crossroads voor jouw persoonsgegevens

9.1 De belangrijkste informatiebeveiligingsmaatregelen binnen Crossroads

Crossroads besteedt veel aandacht aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Op regelmatige basis vinden risicoanalyses plaats en wordt gekeken naar nieuwe technologische mogelijkheden of bedreigingen. Ook toetsen we de werking van ons stelsel van informatiebeveiliging. Wij hanteren de NEN 7510-norm en richtlijnen als uitgangspunt voor informatiebeveiliging.

Het uitgangspunt van Crossroads is om persoonsgegevens alleen op te slaan in Nederland subsidiair de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht er ooit alsnog informatie worden opgeslagen buiten de EER, dan gebeurt dit pas als Crossroads heeft vastgesteld dat er sprake is van een beschermingsniveau dat in lijn is met de vereisten van de privacywetgeving.

Doet er zich – ondanks alle maatregelen – toch een datalek of informatiebeveiligingsincident voor? Dan komt Crossroads direct in actie om de oorzaak te analyseren, de schade te beperken en waar nodig de Autoriteit Persoonsgegevens en belanghebbenden hierover te informeren.

9.2 Bewaartermijnen binnen Crossroads

Crossroads houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Wanneer er geen wettelijke bewaartermijn is, bewaart Crossroads de gegevens niet langer dan voor het uitvoeren van de taak nodig is.

 • Wettelijk is Crossroads verplicht medische dossiers 20 jaar te bewaren, vanaf de dag van de laatste wijziging in het dossier (of langer als er een claim of rechtszaak loopt of zoveel korter als je om vernietiging van jouw dossier heeft verzocht).
 • Wettelijk is Crossroads verplicht financiële gegevens 7 jaar vanaf het einde van het kalenderjaar te bewaren.

9.3 Veiligheid gegevens via website

Onze websites zijn voorzien van een zogenaamd ‘SSL-certificaat’. Je kunt dit zien aan https:// in plaats van http:// voor het webadres. Ook is er vaak een slotje zichtbaar bij het adres. Dit betekent dat de website beveiligd is en alle gegevens worden versleuteld (encryptie). Als je gegevens stuurt via onze websites, bijvoorbeeld als jij een vraag stuurt via een formulier, dan kan niemand via internet meelezen. Ook kan de informatie tussen jou en de website (en andersom) niet worden gewijzigd. Ook de databases waar jouw persoonlijke informatie terecht komt, bijvoorbeeld jouw telefoonnummer, als je wilt dat wij je terugbellen, zijn veilig. De ingevulde formulieren worden automatisch doorgestuurd aan de persoon die deze gegevens in behandeling neemt, bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris als je een klacht via onze website hebt ingediend. De gegevens in de database worden hierna regelmatig verwijderd. Bij de meeste formulieren gebeurt dat wekelijks.

10 Zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens

Crossroads gaat zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig en er wordt gezorgd voor een zo goed mogelijke beveiliging van deze gegevens. Dat neemt niet weg dat er toch iets mis kan gaan.

10.1 Wat doen we als jouw gegevens zijn gelekt?

We volgen hierbij alle regels van de wet die hierover gaat: de Algemene verordening gegevensbescherming. Als er toch iets gebeurt met jouw gegevens, dan volgen we een aantal stappen. Bijvoorbeeld als jouw gegevens kwijt raken of als jouw gegevens bekeken kunnen worden door iemand die dat niet mag. Dat is een datalek. Crossroads heeft een protocol hoe we hiermee omgaan. Als een datalek een groot risico oplevert voor jouw rechten en vrijheden, dan melden we het datalek ook aan jou.

11 Klachten of opmerkingen over privacy?

11.1 Een klacht indienen

Ben je van mening dat Crossroads niet correct met jouw persoonsgegevens is omgegaan? Dan kun je een klacht indienen door een email te sturen naar FG@sterkhuis.nl. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt je ook een klacht over de privacy indienen.

11.2 Andere vragen over privacy

Heb je andere vragen over de privacy? Mail dan naar FG@sterkhuis.nl of neem contact op met jouw vaste contactpersoon binnen Crossroads.

12 Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op Crossroads. Deze versie is gemaakt op 28 december 2023. Crossroads kan deze privacyverklaring (inclusief cookiestatement) te allen tijde om welke reden dan ook aanpassen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als we onze site aanpassen of als de regels rondom privacy en/of cookies veranderen. Wij raden jou daarom aan deze privacyverklaring (inclusief cookie statement) periodiek te bekijken. Wijzigingen zullen via de website gecommuniceerd worden. Wijzigingen in de privacyverklaring zullen van kracht worden en gelden voor de verzamelde informatie vanaf de datum dat Crossroads de herziene privacyverklaring op de website plaatst. Wanneer we vereist zijn via toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming om jouw toestemming te vragen voor veranderingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonlijke gegevens, dan zullen wij dit doen.

13 Contactgegevens

Hieronder vind je onze contactgegevens. Zo kun je ons te allen tijde bereiken wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of gebruik wilt maken van jouw rechten.

Crossroads West-Brabant West

Telefoonnummer: 088 – 765 62 16
E-mail: klantburo@zorgcombinatiecrossroads.nl

Crossroads Hart voor Brabant

Telefoonnummer: 013 – 455 30 15
E-mail: aanmelden@crossroadshvb.nl

14 Meer weten of vragen?

Heb je vragen over jouw rechten en plichten? Stel ze dan aan jouw hulpverlener.