Zorgcombinatie Crossroads is een samenwerking tussen Amarant, GGz Breburg, Sterk Huis en De Viersprong. Hier kun je terecht voor hulp en ondersteuning bij complexe problemen in het gezin.

Deze privacyverklaring is van toepassing in de volgende situaties:

 • U of uw kind was vóór 1 januari 2023 cliënt bij Amarant, GGz Breburg, Sterk Huis en/of De Viersprong. Per 1 januari 2023 valt uw dossier onder het samenwerkingsverband Crossroads.
 • U bent na 1 januari 2023 aangemeld bij Crossroads.

Ook binnen Crossroads vinden wij het vanzelfsprekend en van groot belang dat goed wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens. Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.

Uw gegevens worden in de eerste plaats vastgelegd om u goede hulp te kunnen geven.

Bij het vastleggen van uw gegevens zijn onder andere de volgende punten belangrijk:

 • Respecteren van wetgeving
 • Privacy en gegevensbescherming mag goede verantwoorde zorg niet in de weg staan
 • Zorgvuldigheid en een goede bescherming van de gegevens staat voorop maar het helemaal uitsluiten van datalekken is niet mogelijk. Crossroads en de aangesloten samenwerkingspartners hebben procedures hoe te handelen bij een beveiligingslek en/of datalek.
 • Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, en ook niet voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).
 • Voor het delen van uw gegevens met andere behandelaars/instanties wordt vooraf uw toestemming gevraagd, behalve als er sprake is van een wettelijke verplichting of een vitaal belang.
 • De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor we ze vastgelegd hebben.

Naast uw gegevens en die van uw kind kunnen ook persoonsgegevens van anderen zoals familieleden, pleegouder(s), hulpverleners en andere betrokkenen worden verwerkt.

Crossroads wordt technisch ondersteund door Sterk Huis

Op de dienstverlening is daarom de privacyverklaring van Sterk Huis van toepassing. Waar in de tekst hieronder (Medewerker van) Sterk Huis staat, moet (Medewerker van) Crossroads worden gelezen.
De privacyverklaring van Sterk Huis luidt als volgt:

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Sterk Huis heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG), die toeziet op en adviseert over het zorgvuldig en volgens wet- en regelgeving omgaan met persoonsgegevens. Als u vragen heeft over hoe Sterk Huis omgaat met uw gegevens, of u voelt zich niet prettig omtrent het gebruik van uw gegevens door Sterk Huis, neem dan gerust contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via mailadres FG@sterkhuis.nl.

Meer lezen

Het is goed dat u weet wat er met uw gegevens gebeurt; waar en hoe we ze verzamelen, wat ermee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. U kunt hieronder lezen hoe Sterk Huis daarmee omgaat.

Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden, door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring een keer opnieuw te raadplegen.

Welke gegevens leggen wij vast, met welk doel en hoe lang bewaren we die gegevens?

Als u onze website gebruikt

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat.
Via de instellingen van de internetbrowser kun u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als u alle cookies uitschakelt.
Daarnaast worden via Google Analytics 4 algemene bezoekgegevens bijgehouden. Google Analytics 4 logt of bewaart geen individuele IP-adressen. IP-adressen worden wel gebruikt om een plaatsnaam, continent, land, regio en subcontinent te koppelen aan een gebruiker. Google Analytics 4 verzamelt alle data van apparaten in de EU (op basis van het IP-adres) via Europese domeinen en servers waarna de data pas wordt gedeeld met andere servers voor het verwerken ervan. Op de websites van Google en Google Analytics vindt u hun privacybeleid met meer informatie.

Als u via de website een contactverzoek indient

Als u een contactverzoek indient worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u te kunnen opnemen, of uw vraag te beantwoorden. Als we uw vragen beantwoord hebben of u in contact gebracht hebben met de juiste persoon, worden uw gegevens verwijderd.

Als u een mogelijk toekomstige cliënt bent

Als u een vraag hebt over onze hulp of een verwijzer meldt u aan, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer. Daarnaast wordt uw hulpvraag genoteerd. Dit doen we om zo goed mogelijk te bepalen welke hulp het beste bij u en uw situatie past. Deze gegevens worden een half jaar bewaard.

Als u een cliënt bent

Als u cliënt bent van Sterk Huis, dan leggen we uw gegevens vast in het elektronisch cliëntendossier. Welke gegevens we mogen vastleggen is door de wet bepaald.
De volgende gegevens leggen we altijd vast: naam en adresgegevens, telefoonnummer, uw Burgerservicenummer, uw geboortedatum en geslacht. We hebben deze gegevens nodig om contact met u te kunnen opnemen, de kosten van de hulpverlening die wij bieden te kunnen declareren, om een tevredenheidsonderzoek te kunnen uitvoeren en om verantwoording te kunnen afleggen.
Daarnaast moeten wij, om u de juiste hulpverlening te kunnen bieden of om u voldoende veiligheid te kunnen garanderen, ook andere gegevens vastleggen. Dit leggen we vast in uw cliëntplan. Dit cliëntplan kunt u zien als een overeenkomst die wij met u hebben, waarin we beschrijven wat we samen willen bereiken met de hulpverlening en wat daarvoor nodig is. Het gaat hierbij over gegevens zoals uw leefgewoontes, opleiding en beroep, de samenstelling van uw gezin en netwerk en psychische gegevens. Voor bepaalde therapieën worden ook soms video-opnames gemaakt.
Daarnaast worden de gegevens ook gebruikt om interne en externe controles te kunnen laten uitvoeren zoals de accountantscontrole of kwaliteitscontroles om onze hulpverlening te kunnen verbeteren.
Ook werken wij regelmatig mee aan wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek, waarvoor uw gegevens (zoveel mogelijk geanonimiseerd) kunnen worden gebruikt.
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Sterk Huis, maar nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben geregistreerd, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. De algemene bewaartermijn voor cliëntendossiers is 20 jaar.

Als u geboren bent in de Bocht in Goirle of u heeft verbleven in kindertehuis Maria Goretti in Tilburg dan hebben wij mogelijk de gegevens over uw afstamming (wie is mijn vader) geregistreerd, deze worden 100 jaar bewaard.

Als u bezoeker of bewoner bent aan de Rillaerse baan 75

Voor uw en onze veiligheid hebben wij op het terrein en in het gebouw camerabewaking. Dit wordt aangegeven bij het betreden van het terrein en het gebouw. De bewakingsbeelden worden vastgelegd en worden na 4 weken vernietigd. Dit is beschreven in het document “Cameratoezicht Sterk Huis”. Als u een cliënt komt bezoeken kan er gevraagd worden om u te identificeren met een geldig identificatiebewijs.

Als u solliciteert op een functie bij Sterk Huis

Wanneer u solliciteert op een vacature van Sterk Huis verzamelen wij gegevens van u die betrekking hebben op de vacature waarop u heeft gereageerd. Dit betekent dat wij persoonsgegevens zoals uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, opleiding en vorming, werkervaring, competenties en uw salarisindicatie verzamelen. Deze gegevens hebben wij nodig om te beoordelen of u geschikt bent voor de vacature waarop u heeft gereageerd. Sterk Huis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het sollicitatieproces zodat deze in beginsel binnen vier weken nadat de vacature is ingevuld, worden vernietigd. Voor toekomstige functies binnen Sterk Huis kunnen uw persoonsgegevens langer bewaard worden. Na uw toestemming bewaren wij uw gegevens tot maximaal 12 maanden na het beëindigen van de sollicitatieprocedure.

Als u zich abonneert op een nieuwsbrief of het magazine sterk

Als u zich abonneert op een nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres, zodat wij u de nieuwsbrief kunnen toesturen. Deze gegevens worden dan alleen hiervoor gebruikt. U kunt zichzelf afmelden voor nieuwsbrieven. Uw gegevens worden dan verwijderd.

Als u een klacht indient

Om uw klacht goed in behandeling te kunnen nemen legt de klachtenadministratie uw voor- en achternaam, leeftijd, contactgegevens en alle bijzonderheden die u ingevuld hebt over uw klacht vast. Zo ook de wijze waarop uw klacht is behandeld. Deze gegevens bewaren we 2 jaar, daarna worden ze vernietigd.

naar het overzicht

Identificatieplicht

Sterk Huis moet de identiteit van haar cliënten controleren. Dit gebeurt met een ID check tijdens het eerste contact. Elke cliënt moet een geldig ID-bewijs kunnen overleggen. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

naar het overzicht

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Sterk Huis neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Uw gegevens worden zorgvuldig opgeslagen, ons computersysteem is met passende en doelmatig technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. De beveiliging vindt onder andere plaats door meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, beleid rondom autorisaties, toegang tot gegevens, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers.

naar het overzicht

Wie heeft toegang tot uw dossier?

Medewerkers van Sterk Huis die betrokken zijn bij uw hulpverlening of begeleiding hebben toegang tot de informatie in uw dossier. Voor het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals het versturen van brieven en het invoeren van rapportages, hebben secretaresses toegang tot het dossier. Alle medewerkers van Sterk Huis hebben getekend voor geheimhouding.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Dan hebben jouw ouders of jouw voogd recht op inzage in jouw dossier. Als je 16 jaar of ouder bent, dan hebben jouw ouders of voogd jouw toestemming nodig om jouw dossier in te zien.

Onderzoek & controle

Leidinggevenden (of namens hen gemachtigden) kunnen dossiers inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en klachtbemiddeling, en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten.
Jaarlijks krijgt Sterk Huis bezoek van de accountant en een kwaliteitsauditor. Voor de financiële en kwaliteitscontroles die deze instanties uitvoeren, kan door hen steekproefsgewijs toegang tot dossiers worden gevraagd. In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek verricht in onze organisatie zijn wij verplicht hieraan onze medewerking te verlenen, inclusief het verlenen van toegang tot dossiers. Ook werken wij regelmatig mee aan wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek, waarvoor uw gegevens (zoveel mogelijk geanonimiseerd) kunnen worden gebruikt. Alle medewerkers van Sterk Huis hebben getekend voor geheimhouding.

Verstrekken van uw gegevens aan derden

Sterk Huis mag uw persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven, maar soms is het nodig om met andere hulpverleners af te stemmen over de hulpverlening. Wij bespreken altijd met u waarom we met andere hulpverleners waar u bij in zorg bent, uw gegevens willen uitwisselen of bespreken en met welk doel. Dat leggen we dan vast in uw dossier. Sterk Huis mag alleen gegevens uitwisselen met hulpverleners (zowel intern als extern) die direct betrokken zijn bij uw hulpverlening.
Als een andere hulpverlener gegevens bij ons opvraagt over u, moet hij hiervoor altijd een door u ondertekende toestemmingsverklaring overleggen voordat wij die gegevens doorgeven.
Als de externe klachtencommissie voor de behandeling van een klacht gegevens bij ons opvraagt, geven wij die alleen maar door met uw toestemming.
Als Sterk Huis uw persoonsgegevens doorgeeft, dan vertellen wij u dit van tevoren. De volgende situaties zijn uitzonderingen hierop. Hiervoor is altijd een wettelijke basis. We vragen dan niet uw toestemming en geven de gegevensverstrekking aan anderen ook niet vooraf aan u door:

 • Sterk Huis mag gegevens uitwisselen met het tuchtcollege in het geval van een tuchtklacht of in het kader van juridische procedures.
 • De Jeugdwet (Artikel 7.3.11) geeft de gezinsvoogd een eigenstandig recht op informatie. Dit betekent dat hulpverleners met zwijgplicht, desgevraagd en zonder toestemming van de betrokkenen, een gezinsvoogd informatie moeten verstrekken (spreekplicht).
 • Als een medewerker vindt dat hij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor u, uw kind of een andere betrokkenen kan voorkomen.
 • Sterk Huis geeft persoonsgegevens (NAW: naam/adres/woonplaats, BSN en het geleverde type dienstverlening door aan gemeenten, ter controle van de facturering van ons werk.
 • Voor het uitvoeren van wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek (zoveel mogelijk geanonimiseerd)
 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. In dit kader ontvangt het CBS uw BSN en uw naam, ten behoeve van beleidsontwikkeling.

naar het overzicht

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage:

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Sterk Huis vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Sterk Huis. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie:

Kloppen de gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Sterk Huis.

Recht op overdracht:

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Sterk Huis opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Sterk Huis al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens:

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Sterk Huis vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens uit alle systemen en databases. Voor de cliëntendossiers zijn wij gebonden aan wettelijke eisen die verplichte bewaartermijnen heeft

Recht op beperking van de verwerking:

Wilt u niet dat Sterk Huis uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen of tijdelijk beperken van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Recht om toestemming in te trekken:

Heeft u toestemming gegeven aan Sterk Huis voor het verwerken van gegevens of het opvragen van gegevens bij derde en ziet u hiervan af? Dan heeft u het recht om uw toestemming weer in te trekken.

Recht op het indienen van een klacht:

U heeft het recht om een klacht in te dienen, als u vindt dat Sterk Huis niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Uw verzoek mag niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen van Sterk Huis. Als Sterk Huis om die reden uw verzoek niet kan inwilligen zullen wij u hierover informeren.

U kunt alleen gebruikmaken van uw rechten als het uw eigen dossier of het dossier van uw kind betreft. Voor het inzien van het dossier door/van een jeugdige gelden de volgende wettelijke regels:

 • Ben je jonger dan 12 jaar? Dan kan je in principe niet je eigen dossier inkijken. Alleen jouw wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens jou doen.
 • Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Zowel jij als de wettelijk vertegenwoordiger kunnen het dossier inzien. Jouw wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van jou nodig.
 • Ben 16 jaar of ouder? Dan heb jij alleen recht op inzage. Wil jouw wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan is jouw toestemming nodig.

Staan er gegevens over derden in uw dossier, dan mogen wij die gegevens niet beschikbaar stellen en worden ze uit het dossier verwijderd.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten op inzage, rectificatie, beperken van de verwerking, intrekken van toestemming en u bent nog in zorg, bespreek het dan met uw hulpverlener.

Als u niet meer in zorg bent bij Sterk Huis kunt u gebruikmaken van deze rechten door een verzoek hiervoor te sturen naar clientsecretariaat@sterkhuis.nl onder toezending van een veilige kopie ID-bewijs.

Hoe maak je een veilige kopie ID bewijs?
 • Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
 • Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf in de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
 • Schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.
 • U kunt ook een veilige kopie maken via de app KopieID.

naar het overzicht

Een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met het privacy statement door ons zijn verwerkt.
U kunt die klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van Sterk Huis. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

naar het overzicht